Velg innlogging

Min side / Online bedrift

Avtalevilkår for levering av kraft

Særvilkår

Gjelder husholdningskunder. For punkter som ikke er regulert i disse særvilkår gjelder standard kraftleveringsavtale som er behandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, gjeldende f.o.m. 01.01.2017. Ved motstrid mellom disse betingelsene gjelder særvilkårene. Ishavskraft kan endre særvilkårene med 14 dagers elektronisk varsel, eller pr brev.

Leverandørskifte, kundebytte og angrerett

Avtalen gir Ishavskraft fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. Videre gir avtalen Ishavskraft fullmakt til å innhente nødvendig informasjon i forbindelse med leverandørskifte fra netteier og nåværende kraftleverandør. Ved bestilling av strømavtale blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.

I de tilfeller hvor kunden ønsker hurtig oppstart kan kunden gi Ishavskraft mulighet til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten , må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med Ishavskraft for videreføring av strømavtalen.

Strømprodukt

Med Spotpris (tidl. Innkjøpspris) er prisen basert på Nord Pools områdepris pr kWh, påslag pr kWh + et månedlig fastbeløp.

Med Fastpris er kraftprisen fast i angitt avtaleperiode + et månedlig fastbeløp. Avtalen er bindende og kan ikke sies opp i den valgte tidsperioden. 

Prisopplysninger tilknyttet avtalene finner man på ishavskraft.no . Andre avtaler som ikke er spesifisert i disse vilkårene reguleres av den inngåtte avtalen. Ved flytting i avtaleperioden tar kunden med seg kontraktsforholdet til nytt bosted.

Generelt for Ishavskraft sine avtaler så vil oppgitte månedsbeløp, påslag og pris kunne endres med 30 dagers elektronisk varsel, eller pr brev.

Forpliktelse

Dersom kunden bestiller et produkt som innehar bindingstid så vil periode og konsekvenser ved brudd fremkomme i avtalen tilknyttet strømproduktet som sendes kunden som avtalt.

Avregning og fakturering

Dersom kunden velger faktureringsmetode som medfører faktura pr post vil det tilkomme et fakturagebyr. Dette iht. gjeldende satser på ishavskraft.no .

Med mindre annet er avtalt, fakturerer Ishavskraft månedlig etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk for kunden. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Gjennomfakturering kan medføre endring av faktureringshyppighet og forfallsdatoer.

Gjennomfakturering

Dersom Ishavskraft har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Ishavskraft fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettleveranse. Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Ishavskraft opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering. Klager eller tvister som gjelder nettleiegrunnlaget må kunden ta opp direkte med nettselskapet.

Kunden gir Ishavskraft fullmakt til å hente all nødvendig informasjon fra nettselskapet for å iverksette gjennomfakturering. Videre kan befriende betaling kun skje til Ishavskraft.

Avgifter og reguleringer

Nettleie og offentlige avgifter kommer i tillegg til kraftprisen.

Nordland, Troms og Finnmark er unntatt merverdiavgift tilknyttet leveranse av elektrisitet. Finnmark og Nord-Troms er unntatt el-sertifikat

Ishavskraft tar forbehold om endring i offentlige avgifter og reguleringer. Dersom dette blir foretatt mot kraftleverandørene så vil endringen kunne bli effektuert fom gjeldende dato.

Kredittvurdering og Betalingsmislighold

Kunden aksepterer at Ishavskraft kan kredittvurdere dersom behov, og evt. avslå kundeforholdet dersom det ligger saklig grunn for det.

Ishavskraft forbeholder seg retten til å kunne stanse levering av kraft til enhver tid dersom kunden oversitter betalingsfristen på opprinnelig faktura.